Coaching-koulutus

Vastausautomaatista tukipilariksi – valmentava johtaminen esihenkilötyössä

Monissa organisaatioissa esihenkilö ei ole alaisensa työn asiantuntija, eikä häneltä löydy vastauksia alaisensa haasteisiin. Siksi esihenkilö tarvitsee taitoja, joilla hän auttaa alaistaan johtamaan omaa työtään ja löytämään vastauksia kysymyksiin.

valmentava johtaminen

Valmentava johtaminen pyrkii ruokkimaan alaisen motivaatiota, oman työn johtamista, vastuunottoa ja tunnetta työn merkityksellisyydestä. Vuorovaikutus työympäristössä ei ole tällöin pelkästään vastausten antamista, vaan syvempää ymmärrystä ja ohjaamista kohti ratkaisuja. Esihenkilön rooli muuttuu vastausautomaatista tukipilariksi, kun vaikuttavat kysymykset ja kuuntelun taito ohjaavat dialogia.

 

Miten opimme kysymään ja hakemaan vastauksia?

Moni on tottunut antamaan vastauksen, kun häneltä sitä kysytään. Vastausten hakemiseen toiselta ihmiseltä opitaan vanhemmilta lapsena: ensimmäisessä vaiheessa lapsi osoittaa esinettä ja aikuinen antaa vastauksen ”Se on pallo”. Seuraavaksi lapsi oppii kysymään omin sanoin ja monin eri versioin ”Mikä tämä on?”.

Hiljalleen kysymyspatteristo laajenee, mutta yhtä kaikki: lapsen elämä on täynnä kysymysten esittämistä ja niihin vastaamista. Koulussa annetaan alussa vastauksia kysymyksiin, joita lapsi ei ole edes tajunnut kysyä. Myöhemmin vastauksia opitaan hakemaan kirjoista, internetistä ja erilaisista tietokannoista.

 

Esihenkilön rooli muuttuu vastausten antajasta ajattelun ohjaajaksi

Ihmisen aikuistuessa ja työelämään siirtyessä tarjotaan perehdytys työhön, jonka jälkeen on tarkoitus työskennellä itsenäisesti. Moni siirtyy jossain vaiheessa nk. asiantuntijatyöhön, jossa hän on oman alansa ammattilainen.

Monissa organisaatioissa esihenkilö ei ole alaisensa työn asiantuntija, eikä häneltä löydy vastauksia alaisensa haasteisiin. Siksi esihenkilö tarvitsee taitoja, joilla hän auttaa alaistaan johtamaan omaa työtään ja löytämään vastauksia kysymyksiin. Valmentava johtajuus auttaa alaisen oman osaamisen, voimavarojen ja potentiaalin täysipainoisessa hyödyntämisessä.

 

Kuulijasta keskittyneeksi kuuntelijaksi

Jotta vuorovaikutus alaisen kanssa edistää tavoitteita ja päämäärään pyrkimistä, on esihenkilön osattava kuunnella. Tämä tarkoittaa, että hän ei ainoastaan kuule, mitä alainen sanoo, vaan pyrkii löytämään asian syvemmän merkityksen. Taitava valmentava johtaja keskittyy täysin alaiseensa ja antaa tälle täyden huomion.

Keskittynyt ja aktiivinen kuunteleminen on eräs tehokkaimmista tavoista rakentaa tuloksellista vuorovaikutusta. Se on taito, jonka kuka tahansa voi oppia, mutta jota pitää harjoitella.

 

Valmentava johtaminen on ratkaisukeskeistä

Jotta vuorovaikutus on tuloksellista, on esihenkilön osattava keskustella alaisensa kanssa ratkaisukeskeisesti. Vaikuttavat kysymykset ovat keskiössä, ja niiden merkitys vuorovaikutuksessa on huomattava. Ne syventävät keskustelua, auttavat alaista avaamaan näkemyksiään aiheesta ja ohjaavat keskustelua kohti olennaisia aiheita.

Vaikuttavat kysymykset ja aktiivinen kuunteleminen eivät tarkoita, että alainen pääsisi keskusteluissa välttämättä helpolla. Valmentava johtaminen tähtää siihen, että alainen ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja oppii hyödyntämään paremmin osaamistaan ja voimavarojaan.

 

Negatiiviset ennakkoluulot estävät tuloksellisen keskustelun

Sillä, mitä kumpikin vuorovaikutukseen osallistuva henkilö ajattelee toisesta, on suuri merkitys. Jos alainen ajattelee, että esihenkilöltä ei kuitenkaan saa vastauksia, ja esihenkilö ajattelee, että kyllähän alaisen pitäisi itse tietää mitä tekee, keskustelu mitä todennäköisimmin epäonnistuu. Onnistuneen keskustelun pohjalle tarvitaan molemminpuolista arvostavaa ja toista kunnioittavaa ajattelua.

 

Miten rakentaa merkityksellistä ja ratkaisukeskeistä vuorovaikutusta?

Kun alainen ymmärtää, että esihenkilö ajattelee hänen parastaan ja auttaa häntä ajattelemaan, syntyy vuorovaikutusta, joka edistää alaisen ajattelua ja töiden edistymistä. Kun esihenkilö ei toimi vastausautomaattina tai käskyttäjänä, vaan hänellä on aito halu auttaa alaistaan, syntyy luottamuksellinen suhde, jossa alainen kokee, että häntä arvostetaan ja hänen työnsä on merkityksellistä monella tavalla.

Vaikuttava vuorovaikutus ja rakentavat keskustelut ovat coachingin ydintaitoja. Ne ovat valmentavan johtajan tehokkaita työkaluja arjen haasteellisiin tilanteisiin. Näitä taitoja opit käytännönläheisessä Coaching-koulutuksessamme – ja sovellat niitä heti ensimmäisestä koulutussessiosta alkaen omassa työssäsi. Tutustu koulutuksen sisältöön ja tule mukaan, seuraava koulutus starttaa syksyllä 2024.